Politică de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General de Protecţie a Datelor (UE) 679/2016 – RGPD sau Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acesta reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate comercială, o organizație sau o instituție publică, a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Fundația HECUBA colectează și procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile RGPD și legislația în vigoare.

Ce reprezintă datele cu caracter personal?

Conform Regulamentului,  “date cu caracter personal”  reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Fundația HECUBA colectează și prelucrează date de identificare, financiare, demografice sau alte date personale care sunt colectate direct de la cetățeni sau parteneri (instituții publice, furnizori privați sau de stat de servicii sociale, etc.) prin intermediul petițiilor, solicitărilor, adreselor, informărilor primite la sediu sau prin poșta electronică/fax.

Ce tip de date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele de identificare, financiare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, pentru a deveni beneficiar de servicii sociale.

Pentru a putea beneficia de serviciile pe care le oferim, colectăm și prelucrăm date personale privind numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon, starea civilă, situația veniturilor, situația școlară și profesională. Prelucrăm și alte tipuri de date personale, cum ar fi  voce, imagini foto și video, doar pentru a ne îndeplini obligațiile ce ne revin ca urmare a legislației în vigoare și prin contractele de finanțare/acorduri de parteneriat în urma cărora implementăm diverse proiecte și activități.

NU prelucrăm date cu caracter personal privind opiniile politice, originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă, convingerile filozofice ori date privind viaţa/orientarea sexuală.

Refuzul persoanei de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prelucrării şi utilizării datelor necesare în scopurile specificate şi a includerii în categoria beneficiarilor de servicii sociale oferite de către operator.

Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces înseamnă dreptul de a obține o confirmare din partea Fundația HECUBA că prelucrează sau nu datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • se retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • există opoziție la prelucrare si nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care:
 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 • în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul– consimţământul persoanei vizate poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimţământului dumneavoastră.
 • Dreptul de a depune o plângere la operator şi/sau la autoritatea de supraveghere.
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul Fundației HECUBA – Iași, str. Codrescu nr.6, sau la adresa de e-mail: contact@fundatiahecuba.ro.

De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, şi/sau justiţiei pentru respectarea drepturile conferite de cadrul legal în materie.

În scopul prelucrării exacte a datelor cu caracter personal, aveți obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv Fundației HECUBA, orice modificare survenită asupra datelor personale.

 

Numele și adresa operatorului de date cu caracter personal

FUNDAȚIA HECUBA, cu sediul în Iaşi, str. Codrescu nr. 6,  jud. Iaşi, codul de înregistrare fiscală 17062008, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 32/F din 26.11.2004.

Cum ne puteți contacta:

E-mail: contact@fundatiahecuba.ro

Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil

Adresa: Iași, str. Teodor Codrescu nr. 6, cod poștal 700481

Tel./Fax: 0232-221616

Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate

Adresa: Iași, str. Sărărie nr. 143, cod poștal 700116

Tel./Fax: 0332-424672

 

error: Content is protected !!

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal